PARALLELLOPPDRAG - BOLIGBRAKKER

Høsten 2013 utlyste Oslo Kommune en konkurranse om deltagelse i et parallelloppdrag. Fjord Arkitekter kom som 1 av 3 firmaer videre til parallelloppdraget.

Temaet for oppdraget var midlertidige boligbrakker, og leveransen skulle se på hvordan arkitektonisk kvalitet, bokvalitet og uteoppholdsarealer kunne bedres samtidig som mobiliteten og fleksibiliteten opprettholdes.

Vi valgte å se på eksisterende systemer, og hvordan disse ved hjelp av små endringer kunne forbedres. Ved å omstrukturere sammenstillingen av modulene, og organisere disse omkring et tun, oppnås en større åpenhet og dynamikk i strukturen som helhet. Bruken av additive elementer bryter strukturen og løser denne opp ytterligere.

linjært-tun.jpg

ADDITIVE ELEMENTER

 
 

SCENARIO 1

Vi har valgt å sette opp et par scenarier hvor de ulike elementene kommer i spill.

Det første scenariet er en 20-manns boligrigg med kokkelag med tilknytning til en byggeplass, og en traffikert vei.Sammenstillingen av moduler begrunnes i et ønske om å skape gode uteoppholdsarealer og dermed også økt bokvalitet. Modulene organiseres som funksjonsoppdelte enheter omkring et sentralt tun.

 
 

SCENARIO 2

Dette scenariet viser sammenstilling av 12 store hybelenheter for midlertidige boliger for bygningsarbeidere.

Ved å gjøre enkle grep forandres en ensformig samling av moduler til en mer dynamisk og åpen sammenstilling. Strukturen deles i to like deler som speilvendes og forskyves i forhold til hverandre. Dermed oppstår mellomrom mellom de to delene. Enkle additive elementer skaper nye rom og soner, og elementene er med på å bryte opp strukturen ytterliger.