FASER I ET BYGGEPROSJEKT

 

De fleste byggeprosjekter inneholder de samme fasene. Det er ofte glidende overganger mellom fasene og innholdet kan variere.

PLANLEGGINGSFASEN 30 - 45%   I planleggingsfasen kartlegges rammebetingelser, muligheter undersøkes og prosjektet tar form. Det er ofte en glidende overgang til detaljeringsfasen. I mange tilfeller ender planleggingsfasen i en rammetillatelse fra kommunen.    AVKLARINGSMØTE  Første møte tar vi gjerne på vårt kontor. Vi går igjennom kundens ønsker, økonomi, ambisjoner og visjoner, romprogram og fremdrift. Avtaleforslag utarbeides og sendes innen få dager.   MULIGHETSSTUDIE / SKISSEPROSJEKT Vi kommer på befaring, innhenter underlagsmateriale og aktuelle reguleringsplaner, samt annen relevant informasjon. Tomten og bygget analyseres, og vi utarbeider skisser til løsning som presenteres for kunden.   FORPROSJEKT  Komplett tegningsmateriale utarbeider i samarbeid med Fjord Ingeniører, og prosjektet ytre rammer låses. På forespørsel utarbeider vi et estimert byggebudsjett, og lister opp aktuelle fagområder som må involveres. Rammesøknad sendes til kommunen.

PLANLEGGINGSFASEN 30 - 45% 

I planleggingsfasen kartlegges rammebetingelser, muligheter undersøkes og prosjektet tar form. Det er ofte en glidende overgang til detaljeringsfasen. I mange tilfeller ender planleggingsfasen i en rammetillatelse fra kommunen. 

 

AVKLARINGSMØTE 

Første møte tar vi gjerne på vårt kontor. Vi går igjennom kundens ønsker, økonomi, ambisjoner og visjoner, romprogram og fremdrift. Avtaleforslag utarbeides og sendes innen få dager.

 

MULIGHETSSTUDIE / SKISSEPROSJEKT

Vi kommer på befaring, innhenter underlagsmateriale og aktuelle reguleringsplaner, samt annen relevant informasjon. Tomten og bygget analyseres, og vi utarbeider skisser til løsning som presenteres for kunden.

 

FORPROSJEKT 

Komplett tegningsmateriale utarbeider i samarbeid med Fjord Ingeniører, og prosjektet ytre rammer låses. På forespørsel utarbeider vi et estimert byggebudsjett, og lister opp aktuelle fagområder som må involveres. Rammesøknad sendes til kommunen.

DETALJERINGSFASEN 35 - 50%   Prosjektet konkretiseres ytterligere og gjøres klart til produksjon / byggestart. Før byggestart må det gis igangsettingstillatelse fra kommunen. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å søke om ett-trinns byggetillatelse der søknad om rammetillatelse og søknad om igangsettingstillatelse er slått sammen til en søknad.    DETALJPROSJEKT  Rammetillatelsen fra kommunen foreligger. Vi detaljerer prosjektet i tilstrekkelig grad, produkt- og materialevalg besluttes.   ANBUD Prosjektet beskrives inngående og anbudsdokumenter utarbeides. Dokumentene sendes til aktuelle utførende med gitt tidsfrist. Om ønskelig kan vi på vegne av kunden fremforhandle avtale med utførende (entreprenører).   IGANGSETTING  Etter valgt utførende sender vi igangsettingssøknad til kommunen. Denne behandles innen 3 uker, og byggingen kan starte.

DETALJERINGSFASEN 35 - 50% 

Prosjektet konkretiseres ytterligere og gjøres klart til produksjon / byggestart. Før byggestart må det gis igangsettingstillatelse fra kommunen. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å søke om ett-trinns byggetillatelse der søknad om rammetillatelse og søknad om igangsettingstillatelse er slått sammen til en søknad. 

 

DETALJPROSJEKT 

Rammetillatelsen fra kommunen foreligger. Vi detaljerer prosjektet i tilstrekkelig grad, produkt- og materialevalg besluttes.

 

ANBUD

Prosjektet beskrives inngående og anbudsdokumenter utarbeides. Dokumentene sendes til aktuelle utførende med gitt tidsfrist. Om ønskelig kan vi på vegne av kunden fremforhandle avtale med utførende (entreprenører).

 

IGANGSETTING 

Etter valgt utførende sender vi igangsettingssøknad til kommunen. Denne behandles innen 3 uker, og byggingen kan starte.

BYGGEFASEN 20 - 35%   Tiltaket bygges. Detaljeringen fortsetter som regel mens tiltaket bygges. Byggefasen avsluttes når det er gitt ferdigattest fra kommunen.    BYGGING  Det vil ofte være behov for å gjøre tilpasninger underveis i byggeprosessen. Vi har lang byggeplasserfaring, og tilbyr rollen som samordner av alle aktører, og/eller rollen som prosjektleder.   BRUKSTILLATELSE Når prosjektet nærmer seg ferdig, men enkelte ting gjenstår, kan vi søke kommunen om bruktillatelse. Dette er kun nødvendig når en ønsker å ta tiltaket i bruk før det er helt ferdig.    FERDIGATTEST OG FOTOGRAFERING Når prosjektet er helt ferdig søker vi kommunen om ferdigattest. Vi ønsker å ta bilder av prosjektene vi er arkitektene bak, og kommer så for å fotografere det ferdige resultatet.

BYGGEFASEN 20 - 35% 

Tiltaket bygges. Detaljeringen fortsetter som regel mens tiltaket bygges. Byggefasen avsluttes når det er gitt ferdigattest fra kommunen. 

 

BYGGING 

Det vil ofte være behov for å gjøre tilpasninger underveis i byggeprosessen. Vi har lang byggeplasserfaring, og tilbyr rollen som samordner av alle aktører, og/eller rollen som prosjektleder.

 

BRUKSTILLATELSE

Når prosjektet nærmer seg ferdig, men enkelte ting gjenstår, kan vi søke kommunen om bruktillatelse. Dette er kun nødvendig når en ønsker å ta tiltaket i bruk før det er helt ferdig. 

 

FERDIGATTEST OG FOTOGRAFERING

Når prosjektet er helt ferdig søker vi kommunen om ferdigattest.

Vi ønsker å ta bilder av prosjektene vi er arkitektene bak, og kommer så for å fotografere det ferdige resultatet.